صفحه مسی شرکتی

ردیف نام کالا
1 صفحه 30 (3 میل و 5 میل )
2 صفحه 40 (3 میل و 5 میل )
3 صفحه 50 (3 میل و 5 میل )
4 صفحه 60 (3 میل و 5 میل )
5 صفحه 70 (3 میل و 5 میل )